slide slide slide slide slide

„Inwentaryzacje”

Proponujemy Państwu usługi dotyczące wykonywania szczegółowych inwentaryzacji zieleni, które są niezbędnym elementem do tworzenia każdej nowej dokumentacji związanej z zagospodarowaniem terenu.

Inwentaryzacje zieleni (dendrologiczne) możemy podzielić na: dokumentację uproszczoną oraz na dokumentację szczegółową.
Dokumentacja uproszczona, polega na określeniu w sposób ogólny stanu zdrowotnego drzew i krzewów ze wskazaniem na: okazy cenne pod względem walorów przyrodniczych oraz okazy, które nie rokują nadziei na dalsze pozostawienie. Powyższe dokumentacje wykonywane są w celu zaewidencjonowania danego założenia lub dokonania ogólnego rozeznania o stanie zdrowotnym zastanego drzewostanu na opracowywanym terenie.
Dokumentacja szczegółowa to tak zwana ekspertyza stanu zachowania drzew i krzewów na danym obszarze. Ten rodzaj dokumentacji stanowi podstawę do rozpoczęcia robót w obrębie drzew i krzewów. Powyższa dokumentacja powinna zawierać:

1.    Określenie podstawowych parametrów drzewa a w szczególności:
-    podanie rodzaju, gatunku w nazwie polskiej/łacińskiej,
-    średnicę lub obwód pnia zmierzoną w pierśnicy,
-    wysokość drzewa,
-    średnicę korony,
2.     Opis stanu ogólnego drzewa.
3.    Opis stanu zdrowotnego drzewa, czyli określenie nieprawidłowości w konstrukcji i stanie danego drzewa.
4.    Opis niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych, jakie należy wykonać w celu poprawienia stanu drzewa.
5.    Dokładną lokalizację drzew w terenie:
-  umieszczenie zinwentaryzowanych drzew/krzewów na wtórniku w skali 1:500 w formacie dwg na licencjonowanym programie AutoCad.
-    sporządzenie dokumentacji fotograficznej,
-    wyznaczenie drzew/krzewów do wycinki z powodu kolizji z planowaną inwestycją.

Ponadto istnieje możliwość przygotowania dla Państwa wszelkiej dokumentacji urzędowej w tym:
-  wniosek o wycinkę drzew i krzewów,
-  wniosek o zabezpieczenie drzew i krzewów na czas realizacji przedsięwzięcia,
- wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
- opracowanie tabeli opłat za wycinkę drzew i krzewów.